Vedtægter

Navn § 1
Klubbens navn er Song Sim – Sae Sim Helsinge Taekwondo Klub. Dens hjemsted er
Gribskov Kommune.

Formål § 2
Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler.

Organisation § 3
Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts Forbund og er
undergivet disses love og bestemmelser.

Medlemmer § 4
Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver der er fyldt 7 år*. Optagelse af
umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge. Nye
medlemmer kan optages løbende, såfremt det er muligt at hensyn til lokale- og
trænerkapacitet.
*Er barnet under 7 år, skal deltagelse foregå med følge af en voksen, og efter aftale med
instruktøren.

Kontingent § 5
Klubbens kontingens fastsættes for et år af gangen, på førstkommende bestyrelsesmøde
efter generalforsamlingen.
Kontingent opkræves forud 2 gange årligt,(1.Sep.(Fra 2015) Incl. Licens & 1.Feb)
Uafhængigt hvornår indmeldelse sker skal der betales Licens (pt. 200 Kr.) til Dansk
Taekwondo Forbund for både aktive og passive medlemmer.
Ved indmeldelse midt i en kontingent periode, opkræves 1/10 del af kontingentet pr.
måned, forud, for de resterende måneder indtil ny kontingent periode. Ved for sen
indbetaling kan der pålægges rykkergebyr.

Kontingent § 5 stk 1 – Udmelding
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 1 måneds
varsel til udløb af den aktuelle kontingent periode. Og at det pågældende medlem har
betalt sit kontingent til klubben frem til dato, hvorfra udmeldelse har virkning.

Kontingent § 5 stk 2 – Passivt medlemskab
Det er muligt for tidligere medlemmer at holde pause i op til 1 år. Passivt medlemskab koster 300,- årligt. Med passivt medlemskab kan man godt deltage i events og træninger. Dog max 10 træninger om året. 

Eksklusion § 6
Når medlemmer er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlige
varsel, ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance,
kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til
klubben. Klubbens instruktør kan øjeblikkeligt udelukke et medlem fra træning, når særlige
forhold giver anledning dertil. Udelukkelse udover 14 dage skal ske i samråd med ledende
instruktør. DTaF`lov § 15 om Udelukkelses- og eksklusionsregler skal også overholdes.
Enhver udelukkelse kan inden 8 dage indankes for bestyrelsen. I øvrigt kan bestyrelsen
ekskludere et medlem, når særligt forhold giver anledning dertil. bestyrelsens beslutning
herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre
sit forsvar.

Generalforsamling § 7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Der indkaldes med mindst 2
ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i klubbens
blad. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på
tilsvarende måde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har
alle aktive medlemmer over 18 år. For medlemmer under 18 år er det dennes værge der
har stemmeretten. Der kan afgives stemme pr. aktivt medlem. Stemmeret kan kun udøves
ved personligt fremmøde.

Dagsorden § 8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det
kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 1 revisor
10. Valg af udvalg
11. Eventuelt

Generalforsamlingens forløb § 9
Der vælges en dirigent fra forsamlingen, dirigenten fører forhandlingerne og sørger for
referatet, som efterfølgende godkendes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed og er uanset de fremmødtes antal,
beslutningsdygtige med almindelig stemmeflertal.
På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. Til lovændring kræves
dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Afstemningen forgår ved almindelig håndsoprækning, men kan, på begæring fra mindst
et stemmeberettiget medlem, foregå skriftligt.

Ekstraordinær generalforsamling § 10
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages
varsel, eller hvis 1/3 af medlemmerne har anmodet skriftligt herom med oplysninger om
det emne, der ønskes behandlet.
Uanset fremmøde er en ekstraordinær generalforsamling altid beslutningsdygtig, såfremt
indkaldelsen er fortaget med gyldigt varsel.

Bestyrelsen §11
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De
vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består minimum af:
Formand
Næstformand
Kasserer
Evt. suppleant(er)
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at kasserer, næstformand
og suppleant er på valg i ulige år, formand og alm. bestyrelsesmedlem i lige årstal. Er
man valgt kan man ikke udtræde af bestyrelsen i utide, uden der er fundet erstatning som
kan godkendes på generalforsamling

Konstitution, bestyrelsens lovlighed m.m. §12
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter
generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun
beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede og heraf skal formand eller
næstformand være til stede.
I formandens fravær indtræder næstformanden i hans/hendes sted.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner (udover almindelig drift)
for over DKR 500,- kræves godkendelse fra 1 øvrigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan
dog bemyndige kasseren eller et bestyrelsesmedlem til alene at administrere den daglige
økonomiske ledelse.

Regnskab § 13
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal afgive regnskab for det
foregående år samt status pr. 31. december. Dette skal være revisorerne i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen. Driftsregnskab og status skal forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage gør
generalforsamlingens afholdelse.

Regnskab § 13 Stk. 1
Kassereren og et andet bestyrelsesmedlem skal have adgang til netbank og betalingskort
(dankort eller lign.).

Revision §14
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 kritisk revisor
Revisor, formand (eller andet bestyrelsesmedlem) og kasserer skal hvert år i februar
gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Regnskab og
status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdninger.

Sportslige forhold § 15
Det er til en hver tid bestyrelsen, der vælger hvilke instruktører, der skal være tilknyttet
klubben.

Opløsning § 16
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt
indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er
til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal
forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt flertal
her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, de er i behold
anvendes til Taekwondo sportens fremme.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på klubbens generalforsamling den 15. marts 1994.
Revision af vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. marts 1999.

Tilhørsforhold er revideret på ordinær generalforsamling 7.februar 2007

Ovenstående vedtægter er revideret på klubbens ekstraordinære generalforsamling d.
23/9-2014.