Graduering og Sommerafslutning

Graduering starter 29/6 kl 17 (altså 1/2 time tidligere end vi normalt træner). Det koster 150,- at blive gradueret. Betaling er enten kontant eller Mobilepay.
 
Efterfølgende (ca. kl 19) afholder vi Sommerafslutning. Hvis vejret er godt holder vi det igen i år ved stejlepladsen på stranden i Tisvilde. Hvis vejret er dårligt holder vi det i Kampus. Vi melder ud på dagen. Der vil ligesom sidste år været arrangeret noget spisning. Deltagelse koster: 40,- pr deltager og dækker mad & drikke.
 
Tilmelding! Vi har selvfølgelig brug for at vide hvor mange i kommer til Sommerafslutningen, så i bedes tilmelde jer ved at svare på facebook-opslaget hvor mange i deltager. Af hensyn til planlægningen er der S.U. 27/6. Betaling sker på dagen, enten som kontanter eller Mobilepay.

Første graduering? For de af jer som skal til graduering første gang, så kan i læse her hvordan det foregår: https://www.helsinge-taekwondo.dk/hvad-er…/graduering
På den side finder i også et link til vores pensum og (nye) børnepensum. Så ved eleverne præcist hvad der kræves af dem til deres første graduering.

Summercamp

Fra Lørdag 17/7 til Søndag 18/7 afholder vi en lille TKD Summercamp med 2-3 træninger, fællesspisning, overnatning i dojangen og morgenmad.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu :)

Referat fra Generalforsamling 27/4-2021


1.valg af referant: Niels kisku
2. Valg af Ordstyrer. Ture
3.formandens beretning. Ros til Ture for online træning og udendørs træning. Og fedt med opbakning til det. Corona ellers sat en dæmper for hele året.
4.formand trækker sig. Efter 8 år pga. dårligt helbred Og for at gøre plads til en der brænder for det og har mere overskud.
5.økonomi. Nuværende kasser kom ikke, så der var ikke en status på økonomien.
6.valg af ny formand. Pia som er Rebekkas mor, blev valgt.
7.valg af ny kasser. Niels Kisku, Olivia og Sofus far
8. Valg af ny bestyrelse. Niels, Ture, Jacqueline malukas mor, Rebekkas mor, næstformand Kurt.
9.Tomspulje 7500kr. Ny dato for udløb er Til august. Det skal være Familie arrangement og vigtigt med kvitteringer.
10.aktivitetsudvalg og stævner. Thomas{Selma s far} og Jesper (Frida far).
Mails og telefon nr. Skal sendes Til formanden.
11.fastlæggelse af kontingent. Der mangler betalinger pga manglende indkrævningssystem. Anbefalingen fra gruppen er kun at kræve betaling fra 2020 og derefter se fremad.

12. Evt.
Ros til ledelsen for tilgangen og stemningen i klubben.
Ønsker om flere arrangementer med fokus fællesskab, f. Eks pizzaer efter graduering mm. Opfordring til samarbejde med de øvrige i campus. Judo og taekwondo er de mindste klubber og har dermed ikke stået i café. Derfor bestemmer de andre mere.

Børneattester på alle i bestyrelsen
Passivmedlemmer?
Bestyrelse medlemmer skal være
Pt. Ca. 24 medlemmer. Men medlemslisten skal opdateres.
Sponsor præsentere snart t- shirt, flyers mm.

General forsamling

Kære udøver/forældre.

Der indkaldes hermed til General Forsamling tirsdag d. 27. april kl 17:30. Information om mødested følger snarest på facebook-gruppen.

Dagsorden er som følger:

 

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det
kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
11.  Valg af 1 revisor
12. Valg af udvalg
13. Eventuelt


Der vælges en dirigent fra forsamlingen, dirigenten fører forhandlingerne og sørger for referatet, som efterfølgende godkendes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed og er uanset de fremmødtes antal, beslutningsdygtige med almindelig stemmeflertal.
På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. Til lovændring kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Afstemningen forgår ved almindelig håndsoprækning, men kan, på begæring fra mindst et stemmeberettiget medlem, foregå skriftligt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år. For medlemmer under 18 år er det dennes værge der har stemmeretten. Der kan afgives stemme pr. aktivt medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Det er vigtigt at så mange medlemmer som muligt deltager og er med til at beslutte hvordan fremtiden for klubben skal se ud. 

Venlig Hilsen
Bestyrelsesmedlem 
Ture Alsvik
Song Sim Sae Sim