Referat fra Generalforsamling 27/4-2021


1.valg af referant: Niels kisku
2. Valg af Ordstyrer. Ture
3.formandens beretning. Ros til Ture for online træning og udendørs træning. Og fedt med opbakning til det. Corona ellers sat en dæmper for hele året.
4.formand trækker sig. Efter 8 år pga. dårligt helbred Og for at gøre plads til en der brænder for det og har mere overskud.
5.økonomi. Nuværende kasser kom ikke, så der var ikke en status på økonomien.
6.valg af ny formand. Pia som er Rebekkas mor, blev valgt.
7.valg af ny kasser. Niels Kisku, Olivia og Sofus far
8. Valg af ny bestyrelse. Niels, Ture, Jacqueline malukas mor, Rebekkas mor, næstformand Kurt.
9.Tomspulje 7500kr. Ny dato for udløb er Til august. Det skal være Familie arrangement og vigtigt med kvitteringer.
10.aktivitetsudvalg og stævner. Thomas{Selma s far} og Jesper (Frida far).
Mails og telefon nr. Skal sendes Til formanden.
11.fastlæggelse af kontingent. Der mangler betalinger pga manglende indkrævningssystem. Anbefalingen fra gruppen er kun at kræve betaling fra 2020 og derefter se fremad.

12. Evt.
Ros til ledelsen for tilgangen og stemningen i klubben.
Ønsker om flere arrangementer med fokus fællesskab, f. Eks pizzaer efter graduering mm. Opfordring til samarbejde med de øvrige i campus. Judo og taekwondo er de mindste klubber og har dermed ikke stået i café. Derfor bestemmer de andre mere.

Børneattester på alle i bestyrelsen
Passivmedlemmer?
Bestyrelse medlemmer skal være
Pt. Ca. 24 medlemmer. Men medlemslisten skal opdateres.
Sponsor præsentere snart t- shirt, flyers mm.

General forsamling

Kære udøver/forældre.

Der indkaldes hermed til General Forsamling tirsdag d. 27. april kl 17:30. Information om mødested følger snarest på facebook-gruppen.

Dagsorden er som følger:

 

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det
kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
11.  Valg af 1 revisor
12. Valg af udvalg
13. Eventuelt


Der vælges en dirigent fra forsamlingen, dirigenten fører forhandlingerne og sørger for referatet, som efterfølgende godkendes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed og er uanset de fremmødtes antal, beslutningsdygtige med almindelig stemmeflertal.
På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. Til lovændring kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Afstemningen forgår ved almindelig håndsoprækning, men kan, på begæring fra mindst et stemmeberettiget medlem, foregå skriftligt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år. For medlemmer under 18 år er det dennes værge der har stemmeretten. Der kan afgives stemme pr. aktivt medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Det er vigtigt at så mange medlemmer som muligt deltager og er med til at beslutte hvordan fremtiden for klubben skal se ud. 

Venlig Hilsen
Bestyrelsesmedlem 
Ture Alsvik
Song Sim Sae Sim

Corona tiltag

Nye Corona tiltag i Kampus

På baggrund af Regeringens udmelding d. 23. Oktober 2020,gælder følgende i Kampus, fra d. 26. Oktober 2020

Alle over 12 år skal bære mundbind i alle områder af Kampus , undtagen ved omklædning og ved udøvelse af træning.

Alle, som ikke er direkte involveret i træning eller andre foreningsaktiviteter bør undgå at opholde sig i Kampus.  

Dette betyder at forældre bør undgå at opholde sig på gangarealer, i caféen m.m., men henstilles til at vente udendørs, hvis der er mere end 10 personer tilstede.

Alle foreninger og frivillige i Kampus gør deres yderste for at overholde alle kendte “Corona regler”, men det forventes at alle I Kampus tager ansvar for egne handlinger og alle forventes at følge de generelle regler som er fremsat af regeringen, herunder at holde afstand, afspritte og tage andre særlige corona hensyn.

Disse regler gælder indtil der kommer nye mere specificerede regler fra myndighederne.

På forhånd tak for hjælpen til alle.  

Helsinge d. 25. Oktober 2020
På vegne af Kampus’ bestyrelse

Bent Hansen
Formand
21287221

Efterår 2020

Vi starter træningen op igen Tirsdag 11/8 kl 17:30. Kom frisk :)

Træningen er stadig “Corona-træning” uden for meget kontakt og råb. Pas på hinanden!

Se billeder fra sommeraflsutningen her.

Vi træner igen!

Vi træner igen tirsdage og torsdage fra 17:30 til 19:00. 

Der er dog restriktioner og regler som skal overholdes. Alle bedes fx afspritte hænder og fødder inden træning – og der vil ingen nærkontakt være.

Hvis der laves øvelser to og to, så bliver det med samme makker hele vejen igennem træningen.

Lukket / Coronavirus

Helsinge Taekwondo Klub aflyser hermed ALLE træninger fra dags dato og minimum 14 dage frem jævnført anbefalinger fra statsministeren, Sundhedsstyrelsen og div. myndigheder.

Alle træninger i klubben er hermed aflyst fra dags dato og minimum 14 dage frem.

Vi vil løbende holde os opdateret og melde ud så snart vi kan.

Hilsen bestyrelsen,
Helsinge Taekwondo Klub

Vinterferie-udfordring

Ligesom vi i sommerferien havde “bottle cap challenge”, havde vi en udfordring i vinterferien. Lad os kalde den “Bottle Kick Challenge”. 
 
Eleverne skulle lave deres version af følgende spark. Se sparket og de to elevers bidrag herunder: