General forsamling

Kære udøver/forældre.

Der indkaldes hermed til General Forsamling tirsdag d. 27. april kl 17:30. Information om mødested følger snarest på facebook-gruppen.

Dagsorden er som følger:

 

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det
kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
11.  Valg af 1 revisor
12. Valg af udvalg
13. Eventuelt


Der vælges en dirigent fra forsamlingen, dirigenten fører forhandlingerne og sørger for referatet, som efterfølgende godkendes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed og er uanset de fremmødtes antal, beslutningsdygtige med almindelig stemmeflertal.
På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. Til lovændring kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Afstemningen forgår ved almindelig håndsoprækning, men kan, på begæring fra mindst et stemmeberettiget medlem, foregå skriftligt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år. For medlemmer under 18 år er det dennes værge der har stemmeretten. Der kan afgives stemme pr. aktivt medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Det er vigtigt at så mange medlemmer som muligt deltager og er med til at beslutte hvordan fremtiden for klubben skal se ud. 

Venlig Hilsen
Bestyrelsesmedlem 
Ture Alsvik
Song Sim Sae Sim